Chế độ ăn cho các bệnh nhân bao gồm các loại hoa quả có chứa hàm